خازن های سیلندری رزینی خشک از 2.5 الی 25 کیلو وار

 • مشخصات فنی:
  قیمت
  ( ریال )
  کیلو وار مدل نام محصول
  380,000 2/5 PFCA-RMC41-
  /415V
  خازن سیلندری رزینی
  خشک
  570,000 5
  850,000 7/5
  950,000 10
  1,150,000 12/5
  1,250,000 15
  1,700,000 20
  2,05,000 25
  2,800,000 30
  4,000,000 40
  5,000,000 50