کلید فیوز و کلید گردان

کلید فیوز و کلید گردان

جهت قطع و وصل مدارهای الکتریکی قدرت

با قابلیت نصب انواع فیوز کاربردی تا 630 آمپر AC

مطابق با استاندارد IEC 60947-3

با استفاده از مواد با کیفیت

دارای جرقه گیرهای مطمئن در برابر قطع سریع

ترمینال های ورودی و خروجی با استفاده از مس با آبکاری نقره