کنتاکتورها و رله ها

کنتاکتورها و رله ها

جهت قطع و وصل موتورهای الکتریکی AC

جهت استفاده در مدارهای روشنایی

راه اندازی موتورها با روش ستاره مثلث

مطابق با استانداردهای IEC 60947

دارای تایید صلاحیت توزیع برق تهران

عرضه با ولتاژهای مختلف بوبین

عرضه کنتاک های کمکی 1NO+1NC و 2NO+2NC