ترانس جریان های ولتاژ

ترانس جریان های ولتاژ

جریان اولیه: A (30-1200)

جریان ثانویه: 5A

ولتاژ ماکزیمم: 0,72 - 3KV

بار مصرفی: 1 - 15 VA

استاندارد: IEC 60044-1

کلاس: 1

فرکانس: 50 - 60Hz