فیوز کاردی و سیگاری و سکسیونر

فیوز کاردی و سیگاری و سکسیونر

ولتاژ 500V قدرت قطع 100 KA

قابل عرضه در مدل های: NH 0 , NH 00 , NHC 00 , NH 1 , NH 2 , NH 3

مطابق با استاندارد IEC 60269

دارای تست ریپورت پژوهشگاه نیرو