کلیدهای محافظ جان

کلیدهای محافظ جان

مولتی محافظ جان

 1. حفاظت جان در برابر برق گرفتگی (نشت جریان) و شوک الکتریکی
 2. حفاظت از مدار در برابر اتصال کوتاه
 3. حفاظت از مدار در برابر اضافه ولتاژ
 4. حفاظت از مدار در برابر اضافه جریان
 5. جلوگیری از جریان نشتی با حساسیت های 30، 100 و 300 میلی آمپر
 6. ظرفیت قطع اتصال کوتاه 60KA  با منحنی های  B,C
 7. قابل استفاده  در مدارهای تک فاز AC 230V , 50/60 HZ JH 32A
 8. قابل نصب روی ریل 35mm
 9. عرضه با هولوگرام ضد تقلب و کد ردیابی محصول

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک

 1. قابلیت حفاظت از مدار در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار
 2. حفاظت در مقابل برق گرفتگی و شوک الکتریکی
 3. جلوگیری از جریان نشتی با حساسیت 30 میلی آمپر
 4. حفاظت در مقابل افزاریش ولتاژ
 5. قدرت قطع جریان 10 KA
 6. قابل استفاده در مدارهای تک فاز با ولتاژ 230/240 ولت
 7. جریان های نامی تا 63 آمپر
 8. دارای رنگ بندی کلید قطع و وصل بر حسب جریان

کلید محافظ جان ترکیبی مگنتیک

 1. مدل الکترومغناطیسی مدل PFL5
 2. قابلیت حفاظت از مدار در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار
 3. حفاظت در مقابل برق گرفتگی و شوک الکتریکی
 4. جلوگیری از جریان نشتی با حساسیت 30 میلی آمپر
 5. قابل استفاده در مدارهای تک فاز با ولتاژ 230/240
 6. جریان های نامی 10 الی 40 آمپر
 7. دارای رنگ بندی کلید قطع و وصل بر حسب جریان